Godziny urzędowania:
 

 • wtorek: 18.30 - 19.00,
 • sobota: 10.00 - 11.00.
 • w sprawach pilnych o każdej porze.

CHRZEST ŚWIĘTY:
 

Prosząc o Chrzest święty w parafii, należy zadbać o następujące dokumenty:

 1. Z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony akt urodzenia dla dzieci do pierwszego roku życia. Zupełny akt urodzenia dla starszych dzieci, jednak nie starszy niż rok czasu od daty wystawienia (oryginał do wglądu);
 2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania;
 3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne;
 4. Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcielnej.

 

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI:
 

Decydując się na zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, należy dopełnić
wszelkich formalności wymaganych przez prawo kanoniczne:

 • odpowiednio wcześniej ustalić w parafii datę oraz godzinę ślubu
 • ustalić datę sporządzenia protokołu przedślubnego – tzw. badania przedślubnego.
   

Celem kanoniczno-duszpasterskiej rozmowy z narzeczonymi, czyli tzw. badania
przedślubnego, jest stwierdzenie następujących faktów:

 • tożsamości osób,
 • stanu wolnego,
 • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa,
 • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny
  sposób zakłócić ich wspólne życie,
 • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła,
 • gotowości wypełnienia pozostałych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego).


Sporządzenie protokołu przedślubnego związane jest z koniecznością złożenia
wszystkich stosownych dokumentów
:

 • dowody osobiste narzeczonych;
 • zupełne odpisy aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (może być niekiedy
  wymagany);
 • metryki chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu
  bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania,
  chyba że miało ono miejsce w naszej parafii. Świadectwo chrztu niezbędne do zawarcia
  związku małżeńskiego traci ważność 6 miesięcy od chwili jego wystawienia. Metryka nie
  jest potrzebna, gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii);
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającego brak okoliczności
  wyłączających zawarcie małżeństwa (są one niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub
  kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy.


Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania
jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia
wydania
, należy więc, występując o nie, brać pod uwagę ustaloną w kościele datę ślubu)
lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

 • zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • świadectwa zgonu współmałżonka w przypadku wdowy lub wdowca;
 • dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres

  zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego);

 • dyplom ukończenia katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolne z
  oceną z religii.

 

W chwili sporządzenia protokołu narzeczeni otrzymują:

 • skierowanie do Katolickiej Poradni Rodzinnej
 • kartki do spowiedzi (pierwszą należy odbyć krótko po sporządzeniu protokołu, drugą – tuż przed ślubem), która powinna zostać poświadczona przez spowiednika i dostarczona do parafii w dniu ślubu,
 • formularze dotyczące wygłoszenia zapowiedzi (zapowiedzi są głoszone przez 3 niedziele zarówno w parafii narzeczonej, jak i narzeczonego. Mają na celu podanie do wiadomości publicznej zamiaru zawarcia małżeństwa i tą drogą uzyskania przez narzeczonych informacji o dotychczas nieznanych przeszkodach, o ile takie oczywiście istnieją).
   

Podczas tego spotkania omówione zostają również kwestie dotyczące samej ceremonii ślubnej. W Krzeszycach są dwie kwiaciarnie i zaleca się korzystać z ich usług, gdyż znają nasz kościół i mają doświadczenie w jego dekorowaniu. Po odbyciu spotkań należy dostarczyć do kancelarii świadectwo potwierdzające spotkania w ramach poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi.
Zaświadczenie o spowiedzi można zabrać ze sobą do kościoła w dniu ślubu. Przed ceremonią ślubną świadkowie przychodzą do zakrystii z dowodami osobistymi oraz obrączkami narzeczonych. 
Po zawarciu sakramentu małżeństwa, nowożeńcy składają podpisy w dokumentach. O tym fakcie zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego w Krzeszycach. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele i jest gotowy do odebrania po około dwóch tygodniach.


 

POGRZEB KATOLICKI:

 

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. Akt zgonu osoby zmarłej
 2. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego: „Część przeznaczona dla administracji
  cmentarza”, gdyż cmentarz w Krzeszycach należy do parafii.
 3. Jeżeli osoba nie mieszkała na terenie parafii, a są powody dla których rodzina pragnie
  pochować osobę zmarłą na cmentarzu w Krzeszycach, należy bezwzględnie przedstawić
  zgodę proboszcza parafii, w której osoba zmarła mieszkała.

 

Słowa Patrona:

 

    "O tak! Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba. Niech każdy chrześcijanin prosi o dar wytrwania w wierze, modląc się: udziel mi, Ojcze niebieski, łaski życia i śmierci w wierze Apostołów i Twojego Świętego Kościoła Katolickiego."

Św. Antoni Padewski

 

Tu znajdziesz inne modlitwy do Świętego Antoniego

Tu znajdziesz inne cytaty Świętego AntoniegoParafia pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Krzeszycach


 

Konto Parafialnego Zespołu Caritas

w Krzeszycach: 06 8355 0009 0036 6669 2000 0001

Proboszcz:

ks. Grzegorz Mikołajczyk

Kontakt:

tel. 95 757 30 14            

Konto parafii:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku Oddział w Krzeszycach,

ul. Gorzowska 7/7, Krzeszyce

nr konta: 67 8355 0009 0036 6483 2000 0001

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego Padewskiego,  

ul. Słoneczna 24,
66-435 Krzeszyce